خواستن توانستن است

س عزیز محمدی» صفحه نخست
» عناوین مطالب وبلاگ
» اردیبهشت ۸۸ » فروردین ۸۸
» باور(۱)
» هستــی(۱)
» راز(۱)
» جاذبه(۱)

» جمعه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» تفکر مثبت
» شاد زیستن را سرلوحه زندگی ات قرار بده
» موضوع وبلاگ من: راز هستی
» آیا خواستن کافیست!!!
» به خودم قول می دهم

تفکر مثبت دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸

 

"How do I stop my negative thoughts?" - is a question that I have been asked many times. If you have ever asked this question then you will feel such enormous relief in knowing the answer, because it is so simple. How do you stop negative thoughts? You plant good thoughts!

"چگونه به افکار منفی خود پایان دهم؟" سوالی است که بارها از خود پرسیده‌ام.اگر شما نیز تا کنون این سوال را از خود پرسیدهاید با دانستن جواب احساس راحتی بسیار عمیقی خواهید کرد، زیرا بسیار کار راحتی است. افکار خوب در ذهن خود پرورش دهید.

When you try to stop negative thoughts, you are focusing on what you don't want - negative thoughts - and you will attract an abundance of them. They can never disappear if you are focused on them. The "stop" part is irrelevant - the negative thoughts are your focus. It doesn't matter if you are trying to stop negative thoughts or control them or push them away, the result is the same. Your focus is on negative thoughts, and by the law of attraction you are inviting more of them to you.

شما تلاش میکنید به افکار منفی خود پایان دهید، با این کار بر آنچه نمیخواهید تمرکز میکنید - افکار منفی -  پس آنها را بیشتر و بیشتر جذب میکنید. اگر بر آنها متمرکز شوید، هرگز ناپدید نمیشوند. مهم نیست که شما تلاش میکنید تا افکار منفی را متوقف کنید یا کنترل کنید یا دور بریزید، نتیجه همه اینها یکی است و آن این است: شما بر افکار منفی تمرکز کردهاید و طبق قانون جاذبه افکار منفی بیشتری را به خود دعوت میکنید.

The truth is always simple and it is always easy. To stop negative thoughts, just plant good thoughts! Deliberately plant good thoughts! You plant good thoughts by making it a daily practice to appreciate all the things in your day. Appreciate your health, your car, your home, your family, your job, your friends, your surroundings, your meals, your pets, and the magnificent beauty of the day. Compliment, praise, and give thanks to all things. Every time you say "Thank you" it is a good thought! As you plant more and more good thoughts, the negative thoughts will be wiped out. Why? Because your focus is on good thoughts, and what you focus on you attract.

حقیقت همیشه ساده است و آسان. برای متوقف کردن افکار منفی، افکار مثبت در خود بوجود آورید! با قدردانی از همه چیز، تفکر مثبت را روزانه تمرین کنید. به خاطر سلامتی خود، ماشین خود، خانواده خود، کار خود، دوستان خود، محیط خود، غذای خود، حیوانات خانگی خود و زیبایی باشکوه روز شکرگزار باشید. بر همه چیز درود فرستید، ستایش و تشکر کنید. هر لحظه بگویید "متشکرم" ، این است اندیشه خوب! هر چه افکار مثبت بیشتر و بیشتری در خود پرورش دهید، افکار منفی بیشتر و بیشتر از ذهن شما زدوده خواهند شد. چرا؟ چون تمرکز شما بر افکار خوب است، و آنچه بر آن تمرکز کنید را به خود جذب خواهید کرد.

So don't give any attention to negative thoughts. Don't worry about them. If any come, make light of them, shrug them off, and let them be your reminder to deliberately think more good thoughts now.

پس به افکار منفی توجه نکنید. در مورد آنها نگران نباشید. اگر به سراغتان آمدند، آنها را دست کم بگیرید، بیارزش قلمداد کنید ( به زبون خودمون: ریز ببینینش ) و اجازه دهید همین افکار یادآور شما باشند که به افکار مثبت بیاندیشید.

The more good thoughts you can plant in a day, the faster your life will be utterly transformed into all good. If you spend only one day speaking of good things and saying "Thank you" at every single opportunity, you will not believe your tomorrow. Deliberately thinking good thoughts is exactly like planting seeds. As you think good thoughts you are planting good seeds inside you, and the Universe will transform those seeds into a garden of paradise. How will the garden of paradise appear? As your life!

هر چه تفکر نیک را بیشتر در خود بکارید، زودتر به خوبیها دست خواهید یافت. اگر فقط یک روز از خوبیها صحبت کنید و فقط در زمانهای محدودی بگویید "متشکرم" ، فردا خودتان را باور نخواهید کرد. تفکر مثبت از روی دانش ( deliberately، خواست عمدی. ببخشید کلمه بهتری به ذهنم نرسید! اما منظور اینه که خود به خود نمیآد به سراغت ولی با خودت میگی بذار مثبت فکر کنم) دقیقاً شبیه کاشتن دانه است. وقتی خوب فکر کنید، وانههای خوبی را درون خود پرورش میدهید، و جهان این دانهها را درون تو تبدیل به باغ بهشت خواهد کرد. و اما این بهشت چگونه بر تو متجلی میشود؟ در زندگی تو پدیدار میگردد.

با آرزوی شادی برای تو  

 

May the joy be with you,


Rhonda Byrne
The Secret... bringing joy to billions

 

پيام هاي ديگران ()

» س عزیز محمدی
» مهندسی برق- قدرت power-electricity
» در هواي گرگ و ميش سحرگاهي
» فراشبند
» پلیمریست
» قالب وبلاگ
» .:.
RSS 2.0

Designed By ParsTheme