شاد زیستن را سرلوحه زندگی ات قرار بده

 

A Secret Scrolls message from Rhonda Byrne
Creator of The Secret

 

Be in Joy now and everything will change

In the moment that I discovered The Secret I realized that I had been living my entire life backwards. If things were good in my life, I was happy. If things were difficult in my life and everything was going wrong, I was stressed and miserable. In my ignorance, I had been misusing the law of attraction all of my life. But all of that changed when I had the knowledge of The Secret.

To live in accordance with The Secret and the most powerful law in the Universe, we must be in Joy first - and then everything will change. To live our lives by emotionally reacting to what is happening outside of us is misusing the law! As we react with negative emotion to any difficulties, we attract more negativity into our lives. We cannot defy the law of attraction, which operates on the most microscopic levels of vibration, and with absolute exactitude.

شاد باشید، همه چیز تغییر خواهد کرد

لحظه‌ای که حقیقت راز را کشف کردم  دانستم که در زندگی‌ام همیشه برعکس عمل کرده‌ام. اگر همه چیز خوب بود، شاد بودم و اگر مشکلی داشتم و همه چیز بد پیش می‌رفت پریشان و درمانده بودم. آنچه من از آن قافل مانده بودم قانون جاذبه بود. اما آنگاه که راز بزرگ را دانستم همه چیز تغییر کرد.

برای اینکه مطابق با راز هستی و قدرتمندترین قانون جهان زندگی کنیم، اول از همه باید شاد باشیم و از زندگی لذت ببریم آنگاه همه چیز تغییر خواهد کرد. اگر به گونه‌ای زندگی کنیم که از نظر احساسی تحت تاثیر آنچه در جهان بیرون اتفاق می‌افتد باشیم، در واقع از قانون جاذبه استفاده نادرست کرده‌ایم. اگر با هر مشکلی با احساس منفی برخورد کنیم، انر‍‍‍ژی منفی بیشتری را به زندگی خود جذب کرده‌ایم. ما نمی توانیم با قانون جاذبه مبارزه کنیم، چرا که بر ریزترین سطوح میکروسکپی لرزشی عمل می‌کند و چه خوب عمل می‌کند.

You must be in Joy first. And then your life will change into Joy.

قدم اول این است که شاد باشی. آنگاه زندگی تو به سمت شادیها سوق خواهد کرد.

Difficult times are the greatest opportunities in disguise. When we face difficult times we have to put in determined work to get ourselves into Joy. But let me tell you, when you can get yourself into Joy despite what is happening around you, your life must change - it's the law

زمانهایی که مشکل داریم، بهترین موقعیتهای نهان هستند. وقتی با مشکلات روبرو میشویم باید مصرانه شادی را در وجود خود جایگزین کنیم. و قانون طبیعت این است " چون شما شاد هستید، رویه زندگی نیز به سمت حل شدن مشکلات و رهآورد شادیها تغییر خواهد کرد"  

In addition, as you become Joy in difficult times you are becoming the master of your emotions, the master of your life, and the master of the law of attraction. Difficult times are your greatest opportunity to practice yourself into Joy.

بعلاوه وقتی با وجود مشکلات شاد باشید، شما فرمانروای احساساتتان، زندگیتان و در نتیجه فرمانروای قانون جاذبه شدهاید. مشکلات بهترین موقعیت در تمرین خوش بودن است. زمانی که چرخ زندگی بر وفق مراد میچرخد شاد بودن انرژی چندانی نمیخواهد و صرفاً پاسخی به خوشیهاست اما شکوه و قدرتی که شما در خلال مشکلات، با داشتن احساس شادی، بدست میآورید مساله دیگری است. آنگاه است که شما قدرت واقعی را در درون خود مییابید، چرا که با شاد بودن همه انرژیهای منفی جهان را تغییر میدهید و زندگی و جهان شما ناگزیر تغییر خواهد کرد.

Of course if your life is going along swimmingly then it is very easy to be in Joy. During those times your Joy is most likely a reaction to the good times. But the magnificence and the power that you really have within you will be seen when you can be in Joy during difficult times. It is then that you will see the true power that you have within you, because as you hold to Joy, you will shift all the energies of the Universe, and your life and your world will change.

همه علتها در درون شماست و هر آنچه در زندگی تجربه میکنید معلول است. شما قادرید هر چیزی را در زندگی خود تغییر دهید فقط خوش باشید. ابتدا خوش باشید تا خوشیها را به سمت خود جذب کنید. قانون جاذبه این است. مشابه مشابه را جذب میکند.

The cause of everything is within you, and the effect is what you experience in your life. You have the power within you to change everything by putting yourself in Joy. You can change everything so easily by becoming Joy first! And nothing can change until you get yourself in Joy, because that is the law of attraction. Like attracts like! The energy of Joy attracts energy of Joy!

هر کاری  که شما را شاد میکند انجام دهید و مهم نیست چگونه اما خود را شاد نگهدارید.

هر روز بر خوشی خود بیافزایید. هیچ محدودیتی برای پایان درجه شادی وجود ندارد.هر چه شادتر باشید و شادتر بمانید، تغییرات به سمت بهبود زندگی بیشتر و سریعتر خواهد بود.

Do whatever it takes to find your Joy, and then keep yourself in it no matter what. Keep ramping up your level of Joy every day. There is no limit to the levels of Joy you can reach. You will see change to the degree of Joy that you can attain and maintain. The higher the Joy you can create within you, the more spectacular the change, and the higher the Joy, the faster the change. Once you get yourself in Joy it is easy to maintain it, because your emanation of Joy attracts more Joy. The law of attraction will continually send you more feelings of Joy.

وقتی خوش هستید، جایی برای  نکوهش، سرزنش وشکایت وجود ندارد.

وقتی خوش هستید، جایی برای  ترس وجود ندارد.

وقتی خوش هستید، نمیتوانید منفی سخن بگویید.

وقتی خوش هستید، نمیتوانید به کسی صدمه بزنید.

وقتی خوش هستید، حالتهای منفی به سراغ شما نمیآیند.

You cannot criticize or blame or complain when you are in Joy. You cannot be afraid when you are in Joy. You cannot speak negatively when you are in Joy. You cannot harm another when you are in Joy. Negativity cannot reach you when you are in Joy.

وقتی شاد هستید، مهربان هستید.

وقتی شاد هستید، با ملاحظه و مراقب هستید.

وقتی شاد هستید، دیگران را دوست دارید.

وقتی شاد هستید، قدردان هستید.

وقتی شاد باشید و جهان را دوست بدارید، جهان نیز شما را دوست خواهد داشت.

When you are in Joy you are compassionate. When you are in Joy you are considerate and caring. When you are in Joy you love others. When you are in Joy you appreciate everything. When you are in Joy you are in love with the world, and the Universe is in love with you.

شاد باش، آن را در قلب خود جستجو کن، آن را خواهی یافت.

باشد که شادی همراه تو باشد.

Be in Joy. Seek it with all of your heart, and you will find it.

May the Joy be with you,


Rhonda Byrne
The Secret... bringing Joy to billions

/ 0 نظر / 36 بازدید